Elméleti Fizikai Osztály (RMI)

theoretical physics
Osztályvezető
Wolf György

Az Elméleti Fizikai Osztály küldetése, hogy elméleti vizsgálatokat végezzen a természet alapvető kérdéseiben. Az Osztályon három fő kutatási terület van: kvantum mezőelmélet, részecske és nehézion-fizika és gravitáció. A kutatások egy része közvetlenül kapcsolódik olyan folyamatban lévő nehézion-, és részecskefizikai kísérletekhez, mint a CERN Nagy Hadronütköztetőjének (LHC) kísérletei vagy a Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) kísérletei, illetve, illetve a gravitációs hullám detektálás (VIRGO).

Az osztály jelenlegi kutatási témái között a következők szerepelnek: relativisztikus nehézion-ütközések fenomenológiai és elméleti tanulmányozása; nem-extenzív termodinamika ; integrálható klasszikus és kvantum térelméletek; kvantum szimmetriák; kiterjeszett objektumok mezőelméletekben; Einstein egyenleteinek analytikus és numerikus tanulmányozása, gravitációs hullám észlelésével kapcsolatos problémák.

Kutatási témánk a matematika és a fizika metszéspontjában van. Az algebrai térelmélet által motivált kérdéseket - szuperszelekciós szimmetriák rekonstrukciója, téralgebra konstrukciója, fázisok klasszifikációja - vizsgálunk matematikai módszerekkel és igénnyel...
A nagyenergiás nehézion-fizikában a fizika számos ága talál alkalmazásra, ezért az ebben az irányban végzett kutatások is igen széles témakört ölelnek fel. A kutatási irányok a klasszikus és modern termodinamika, hidrodinamika és kvantumelmélet alapvetőbb fogalmaitól kezdve a perturbatív és nem-perturbatív kvantumszíndinamika, nagyenergiás magfizika, hadronizáció és hadron fenomenológia területeire terjednek ki.
A holografikus sejtés szerint a 3 tér és 1 idődimenziós világegyetemünk ekvivalens lehet 4+1 dimenziós csak gravitációt tartalmazó univerzummal. A gravitációs univerzum 4 dimenziós objektumainak hologramjai lennénk mi -annak 3 dimenziós peremén- és minden cselekvésünk megmagyarázható a magasabb dimenziós gravitációs folyamatokon keresztül. Kutatócsoportunk ilyen elméletek vizsgálatát tűzte ki célul...
Kutatásaink az idegrendszer működésének megértésére összpontosítanak, közelebbről az agy által végzett komputációk feltárását tűztük ki célul. Ennek két megközelítését is használjuk kutatásainkban. Egyrészt magas szintű komputációs modellekkel igyekszünk megérteni azt, hogy az emberek miképpen reprezentálják a külvilág elemeit az érzékelés és tanulás során...
A Wigner RMI Elméleti Fizikai Osztályának keretei között működő Elméleti Idegtudomány és Komplex Rendszerek kutatócsoportnak alapvető küldetése, hogy a matematika eszközeivel segítse és közelebb hozza a komplex rendszerek megismerését és megértését, elsősorban az idegrendszer működésére koncentrálva...
A Gravitációfizikai Kutatócsoport fő kutatási témái a gravitációs jelenségek vizsgálatához kötődnek. A térelméleti kutatások mellet az általános relativitáselmélet numerikus és poszt-newtoni vizsgálata, a gravitációshullám-adatok kiértékelése és az ezekhez kapcsolódó algoritmusok, valamint sokmagos számítógépes eljárások fejlesztése is nagy szerepet kap.
Az idegrendszer az idegsejtek aktivitási mintázataiban reprezentálja az információt és a mintázatok egymásba alakulása képezi a feldolgozás alapját. A mérési módszerek és a számítási kapacitás fejlődésével egyszerre több száz sejt aktivitása mérhető jó időbeli felbontással...