Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály

Theoretical Solid State Physics
Osztályvezető
Balázs ÚJFALUSSY

Az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály szerepe, hogy elméleti hátteret biztosítson a kísérleti és alkalmazott kutatás számára, valamint, hogy világszínvonalú kutatásokat végezzen, ilyen kutatási erőfeszítésekben részt vegyen, és ilyeneket kezdeményezzen.

Az osztály főbb kutatási területei:

  • Spinlétrák fázisdiagrammjainak meghatározása a sűrűség mátrix renormálási csoport módszerének alkalmazásával.
  • Az egydimenziós vonzó Hubbard modell sajátállapotainak feltérképezése a Bethe Ansatz alkalmazásával.
  • Mágneses szennyezők következményei mezoszkópikus fémekben.
  • Kétállapotú rendszerek és a különböző Kondo modellek közötti kapcsolatok vizsgálata a renormalizációs csoport technika alkalmazásával.
  • Magas hőmérsékletű szupravezetők Raman szórás eredményeinek értelmezése a bilayer modell segítségével.
  • Vékonyrétegek mágneses anizotrópiájának vizsgálata, spin-pálya csatolás, Kondó effektus, relativisztikus effektusok figyelembevételével.
  • Átmeneti fémek atomi térfogatának, elasztikus tulajdonságainak meghatározása a teljes töltéssűrűség technika alkalmazásával.
  • A ferromágneses rend kialakulásának feltételei rácsmodellekben. Kondo rács és a sáv ferromágnesség közötti kapcsolat vizsgálata a korrelált két sáv modellben.
  • Nem egyensúlyi fázisátalakulások dinamikus exponenseinek vizsgálata a kinetikus Ising modellben.
  • Bose kondenzációt mutató gázok dinamikus tulajdonságainak és sajátállapotainak meghatározása.

Az osztály dolgozói hagyományosan részt vesznek az oktatásban is, szilárdtestfizikát tanítanak különböző szinteken.

A Félvezető Nanoszerkezetek csoport kutatásait félvezetőkben illetve félvezető nanoszerkezetekben előforduló ponthibák kísérleti és elméleti jellemzésére fókuszáljuk. Új technikákat fejlesztünk illetve implementálunk, hogy adalékokat és hibákat jutassunk be félvezető (nano)szerkezetekbe, és vizsgáljuk azok tulajdonságait kísérleti és elméleti spektroszkópiával.
A csoport fő kutatási tevékenysége MPS (mátrixszorzat állapot) és TTNS (fa-tenzorhálózat állapot) alapú módszerek fejlesztése és használata erősen korrelált kvantumrendszerek vizsgálatára, mint például grafén nanostruktúrák, szilárdtestek mágneses tulajdonságai, egzotikus kvantumfázisok, molekulák elektronszerkezete vagy ultrahideg atomi rendszerek.
A Komplex rendszerek kutatócsoport a nagy szabadsági fokú, egymással kölcsönható részekből álló rendszerek kooperatív viselkedésével, rendeződésével, egyensúlyi- és egyensúlytól távoli dinamikájával foglalkozik...
A Hosszútávú Rend Kondenzált Rendszerekben Kutatócsoport változatos anyagok és mesterséges kvantumos rendszerek mágneses tulajdonságait tanulmányozza szerteágazó elméleti eszközökkel és numerikus módszerekkel. Amellett, hogy csoportunk munkája új kutatási irányvonalat képvisel, fontos szereppel bír a jövőbeli alkalmazások területén is: a külső térre meglehetősen érzéketlen topologikus fázisok kvantum számítógépek alapjait képezhetik, a szupravezető és mágneses nanokompozitok pedig újfajta funkcionális anyagok lehetőségét hordozzák. Az elméleti modellezés mellett csoportunkban jelen van a kísérleti kivitelezés is, amely ígéretes tulajdonságokkal bíró új ötvözetek létrehozását és vizsgálatát tűzi ki célul.